PRODUKCJA

PROCES GARBOWANIA

Przemysł garbarski stosuje różne technologie garbowania skór. Wybór odpowiedniej technologii zależy od rodzaju użytego garb­nika, od rodzaju i przeznaczenia skóry. Inaczej garbuje się skóry przeznaczone na wierzchy obuwia, inaczej na spody, jeszcze ina­czej na galanterię skórzaną. We wszystkich sposobach garbowania wyróżniamy pewne czynności wspólne. Cały proces garbowania dzielimy na trzy etapy: operację warsztatu mokrego, garbowanie właściwe i wykończenie skór. Operacje warsztatu mokrego obejmują moczenie skór solonych w wodzie, wapnowanie, odwłosienie, mizdrowanie, dwojenie, odwapnianie. Celem moczenia jest oczyszczenie skóry oraz jej spęcznienie. Następną czynnością jest wapnowanie skór w dołach lub bębnach obrotowych wypełnionych wodorotlenkiem wapniowym i siarczkiem sodowym. Celem wapnowania jest roz­luźnienie obsady, włosa i rozluźnienie tkanek skórnych. Ułatwia to bardzo mechaniczne usuwanie owłosienia. Skórę odwłosioną poddaje się mizdrowaniu, czyli oddzieleniu zbędnych tkanek pod­skórnych. Grube skóry po procesie mizdrowania dwoi się i otrzy­muje w ten sposób dwie skóry, tzw. dwoinę licową i dwoinę miz-drową. Dwoinę nazywamy także szpaltem. Ostatnią czynnością warsztatu mokrego jest odwapnianie skór. W tym celu golizny (skóry odwłosione) płucze się w słabych roztworach kwaśnych. Garbowanie właściwe polega na zanurzeniu skóry w roztworze garbnika, zwanym brzeczką. Brzeczka znajduje się w kilku lub kilkunastu basenach. Stopień stężenia garbników w brzeczce jest różny. Najpierw skórę moczy się w brzeczce o naj­mniejszym stężeniu garbnika, następnie w brzeczkach o większym stężeniu. Celem tego stopniowego garbowania jest umożliwienie dotarcia garbnika do wszystkich tkanek wewnątrz skóry. Moczenie skóry od razu w brzeczce o silnym stężeniu garbnika spowodo­wałoby wygarbowanie tylko powierzchni skóry, wnętrze zaś po­zostałoby surowe. Garbowanie skór przez moczenie w brzeczkach trwa długo. Garbowanie roślinne trwa ok. 30 dni. Obecnie coraz częściej sto­suje się w garbowaniu bębny obrotowe, gdzie zanurzona w brzecz­ce skóra garbuje się zaledwie kilka dni. Garbowanie chromowe, glinowe i syntetyczne za pomocą bębnów obrotowych trwa od kilku do kilkunastu godzin. Garbowanie tłuszczowe dokonuje się wyłącznie w bębnach obrotowych i trwa ok. 3 godzin. Współczesne garbarstwo stosuje najczęściej garbowanie kom­binowane. Brzeczkę do takiego garbowania przygotowuje się z róż­nych garbników. Najczęściej łączy się ekstrakty garbników roślin­nych z solami chromowymi i rotaninami. Celem garbowania kom­binowanego jest wydatne skrócenie procesu garbowania i otrzy­manie skór o pożądanych właściwościach. Skóry barwi się przez wcieranie w skórę wodnego roztworu barwnika lub przez zanurzanie skóry w roztworze barwnika. Sto­suje się najczęściej barwniki syntetyczne. Następnie skórę suszy się i przez natryskiwanie pokrywa od strony lica farbami kryją­cymi. Jako farb kryjących używa się obecnie farb nitrocelulozo­wych, odpornych na działanie wody. Niewielka ilość skór jest la­kierowana lakierami olejowymi lub,nitrocelulozowymi. Apreturowanie skór polega na nasyceniu skór żywicami i wo­skami rozpuszczonymi w alkoholu. Celem apreturowania jest do­datkowe uodpornienie skóry na działanie atmosferyczne. Apretura umożliwia nadanie skórze połysku w czasie nabłyszczania. Na-błyszczaniem nazywa się gładzenie powierzchni skóry wypolero­wanym wałkiem. Każdy rodzaj skóry wyróżnia się charakterystycznym rysun­kiem lica. Inne lico ma skóra bydlęca, inne skóra kozia lub świń­ska. Czasami jednak zmienia się wygląd skóry usuwając naturalne lico, otrzymuje się wówczas skóry o powierzchni meszkowatej, bądź nakleja lico ze skóry szlachetniejszej na skórę mniej szla­chetną. Niekiedy wytłacza się na skórze sztuczne lico. Do wytła­czania sztucznego lica, zwanego popularnie groszkowaniem, używa się hydraulicznych deseniarek. Skóry przeznaczone na spody są walcowane w walcarkach pod ciśnieniem ok. 30 tys. at (3 GPa). Celem walcowania jest jak naj­większe zagęszczenie skóry. Po zakończeniu obróbki skóry mierzy się ją i znakuje. Po­wierzchnię skór miękkich i twardych wyraża się w dm i cm kwa­dratowych, skóry twarde również się waży. Oznakowanie obej­muje ponadto nazwę producenta oraz nazwę gotowej skóry.

 

BROTHERSB W.R. Bochniarz

Spółka Jawna ZPCHR

tel. +48 18 441 30 00

Fax: +48 18 449 14 95

www.brothers.pl